Odpredaj prebytočného majetku


 


 


Poľnonákup Tatry, a.s. týmto vyhlasuje výberové konanie formou Verejnej obchodnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku.


Kontaktná osoba: Mgr. Marek Juro, tel. 0908 1555877, predseda@polnonakuptatry.sk


Predmet predaja


Stavba: Kancelárske priestory s.č. 3985


Pozemok: parc. č. 2435/14


Kataster nehnuteľností: k.ú. Poprad


LV: 3020


Prevádzaný majetkový podiel: 1/1


Celý pozemok je zastavaný budovou Kancelárske priestory súp. č. 3985. Budova sa nachádza na rovinatom pozemku a je riešená ako dvojpodlažná. Do užívania bola daná v r. 1963. V r. 1999 bola realizovaná prístavba vrátnice.


Pozemok nemá priamy prístup z verejnej komunikácie, na liste vlastníctva nie je zápis vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu, resp. uloženia inžinierskych sietí!


Dátum zverejnenia ponuky: 25. 5. 2022


Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 26. 5. 2022


Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10. 6. 2022


Termín obhliadky: dohodou


Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno


Primeraná cena: 51 500 Eur


Cenové ponuky doručujú záujemcovia v zalepenej obálke s uvedením adresy záujemcu a označením obálky značkou: NEOTVÁRAŤ PP


Obálku žiadame doručiť na korešpondenčnú adresu: Poľnonákup Tatry, a.s., Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok


Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene EURO a podpis.


- u právnických osôb – názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene EURO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.


 


Poľnonákup Tatry, a.s. je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:


- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom


- ktorého cenová ponuka nebola doručená v určenej lehote


- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou