KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


» Rámcové zmluva na sklad, ošetr
Zmluva o skladovaní a službach ošetrovania

ZMLUVA  č.

o skladovaní a poskytovaní služieb spojených  so skladovaním

uzatvorená v zmysle ustanovení § 527 a nasledujúcich zmien zákona

č. 513/1991

medzi zmluvnými stranami:

Skladovateľ: Poľnonákup TATRY, a.s.

Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok

Skladovateľ:

zastúpený : predseda predstavenstva

člen predstavenstva

Bankové spojenie: Volksbank Slovakia, a.s., č. ú.: 4310184800/3100

IČO: 36 447 927                 IČ DPH: SK2020021058

Obchodný register: OS Prešov, odd. Sa, vl. č. 10026/P

Ukladateľ:

Sídlo:

zastúpený:

IČO :

IČ  DPH:

Bankové spojenie:                                  č. ú.:

registrácia:

I. Predmet zmluvy

Skladovateľ uskladní pre ukladateľa: v OS Kežmarok tovar:

1. Druh:

2. Množstvo:    ......... ton

3. Hodnotu služieb znáša: pozberovú úpravu                               ukladateľ ?, iný  . . . . . . .  ?

naskladnenie                                       ukladateľ ?, iný  . . . . . . .  ?

skladovanie a vyskladnenie                   ukladateľ ?,  iný  . . . . . . .  ?

4. Kvalita: príslušná STN s výnimkou garancie obsahu oleja

5. Termín: z úrody rok

 

II. Platobné podmienky

 

 1. Ukladateľ uhradí poplatky za poskytnuté služby podľa priloženého aktuálneho cenníka skladovateľa.
 2. Skladovací poplatok za dané obdobie, okrem mesiaca naskladnenia,  sa vypočíta podľa vzorca:                                                                                                                        (počiatočný stav + konečný stav) : 2 x mesačná sadzba                                              v prepočte na skutočný počet dní skladovania. Posledná faktúra bude vyhotovená vopred a musí byť uhradená pred úplným vyskladnením tovaru.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr 14 dní od jej vystavenia. V opačnom prípade môže skladovateľ vystaviť faktúru za omeškanie vo výške 0,05 % z celkovej nezaplatenej hodnoty za každý aj začatý deň omeškania.
 4. Hodnota služieb môže byť kompenzovaná nákupom predmetnej komodity za dohodnutú aktuálnu nákupnú cenu.

 

 1. V prípade, že ukladateľ požaduje oddelené skladovanie, poplatok za skladovanie sa vypočíta ako súčin skladovacej kapacity príslušnej bunky a mesačnej sadzby, resp. alikvotnej časti podľa doby skladovania.

III. Povinnosti skladovateľa

 

 1. Skladovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas skladovania  a to až do vyskladnenia tovaru, iba že túto nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

 1. Pri vyskladňovaní budú zohľadňované prirodzené úbytky podľa doby skladovania:

Obilniny            Jačmeň sladovnícky         Olejniny

do 3 mesiacov                        0,06 %                     0,06 %                    0,08 %

od 3 do 6 mesiacov                0,08                         0,08                         0,10

nad 6 mesiacov                      0,13                         0,15                         0,22

 1. Skladovateľ je povinný stav uloženého tovaru kontrolovať a ošetrovať tak, aby sa vytvárali priaznivé podmienky pre pozberové dozrievanie a uchovanie jeho kvality.
 2. Skladovateľ tovar skladuje v objektoch vhodných pre dlhodobé skladovanie v zmysle prevádzkového poriadku.

IV. Povinnosti ukladateľa

 1. Ukladateľ uhradí za poskytnuté služby spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
 2. Ukladateľ oznámi skladovateľovi termín vyskladnenia min. 5 dní vopred, pričom bude rešpektovať maximálnu dennú vyskladňovaciu kapacitu 5 návesov á 25 ton.
 3. V prípade, že ukladateľ počas skladovania tovar odpredá inému subjektu, je povinný túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť skladovateľovi s uvedením druhu, množstva, kvalitatívnych znakov, termín predaja a identifikačné údaje nového ukladateľa, vrátane kontaktnej osoby a telefónneho čísla. Oznámenie musí byť podpísané pôvodným ako aj novým štatutárom a bude podkladom pre uzatvorenie zmluvy o skladovaní s novým ukladateľom.
 4. Ukladateľ je povinný zabezpečiť prevod záväzkov za poskytnuté služby počnúc dňom prevodu u nového nadobúdateľa skladovaných zásob.
 5. Pri nesplnení uvedených povinností ukladateľa, skladovateľ  si uplatní nárok vo výške neuhradeného skladného za príslušné obdobie u pôvodného ukladateľa definovaného v tejto zmluve.

V. Ostatné a záverečné ustanovenia

1.  Ak dôjde k odmietnutiu prevzatia záväzku za poskytnuté služby zo strany nového ukladateľa,   je skladovateľ oprávnený zadržať uskladnené zásoby do doby usporiadania svojich nárokov z tejto zmluvy plynúcich.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpísaním si riadne prečítali a sú       oboznámené s jej obsahom a rozumejú textu zmluvy.

3.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.  Zmeny a doplnky zmluvy je možné uskutočniť iba po vzájomnej dohode oboch strán a to formou písomného dodatku.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z nich jeden pre skladovateľa a jeden pre ukladateľa.

 

 

V Kežmarku

Za skladovateľa:                                                                       Za ukladateľa:

 

 

 

Poľnonákup  TATRY,  a.s.,  Slavkovská 36,   060 01    K e ž m a r o k

Cenník služieb (bez DPH)

platný od 1.januára 2014

S l u ž b y

€/100 kg

Čistenie

obilniny  kŕmne  (mimo ovsa)

 

 

ovos

 

potravinárske pšenica, raž

jačmeň sladov.

 

1,5 –  4,0 % nečistôt         0,23

4,1 – 6,6  %                      0,37

6,7 – 9,2  %                      0,52

5,1 – 10,0 %                     0,37

10,1 – 15,0 %                     0,67

1,1 –   3,0 %                     0,37

9,1 – 12,0 % celk.odpad   0,37

12,1 – 15,0 %                     0,67

repka olejná

2,1 –   7,0 % nečistôt        0,37

7,1 -  12,0 %                     0,67

Sušenie

obilniny (potravinárske max. do 18 % vlhkosti)

 

 

repka olejná

15,1 – 16,0 %                     0,37

16,1 – 17,0 %                     0,68

nad 17,1 %                  + 0,31 € za každé %

8,1 –   9,0 %                     0,37

9,1 – 10,0 %                     0,68

nad 10,1 %                  + 0,31 € za každé %

Naskladnenie obilniny, repka

0,29

Skladovanie

obilniny

* - pri oddelenom skladovaní

repka

0,10 €/100 kg/mesiac

893,25 €/bunku/ mesiac

0,14 €/100 kg/mesiac

Vyskladnenie

obilniny, repka  do vozidiel

do vagónov

0,29

0,44

Šrotovanie obilnín

1,35

Vrecovanie  obilnín

1,00

 

Služby  na  objednávku

Váženie (jedno váženie)

-  na mostovej váhe

 

/  €  /

váha do 15 000 kg

2,66

váha do 30 000 kg

5,31

váha do 40 000 kg

7,97

- na koľajovej váhe

6,64

Plynovanie (dezinsekcia PH 3)

1,49 €/1 000 kg

Laboratórne úkony (jedno stanovenie)

 

vlhkosť                             1,66

číslo poklesu                                   4,98

lepok (klasicky )               5,97

klíčivosť                                          5,97

lepok (prístrojom)            1,66

objemová hmotnosť                        1,66

N – látky (spaľovaním )   9,96

prímesi, nečistoty                            4,98

N – látky (prístrojom)      1,66

Pšenica potr. – kompl. rozbor       14,94

olejnatosť                         1,66

Jačmeň slad. – kompl. rozbor       18,26

Ceny  laboratórnych úkonov sa fakturujú na objednávku iba v prípade, ak tovar  nemá byť naskladnený  v skladoch našej spoločnosti.

* len v prípade kapacitných možností skladovateľa

Cenník neplatí v prípade, že zmluva je dojednaná inak.

predseda predstavenstva

 

 

člen predstavenstva

 

OGYxYzIyNj